Skip to Store Area:

Sklep - jawaautomatic.pl

DROGI UŻYTKOWNIKU!

 

Poniżej zebraliśmy informacje dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych, które przekazujemy Ci w wykonaniu obowiązku nałożonego przez art. 13 RODO. Prosimy o ich przeczytanie – nie powinno to zająć dłużej niż kilka minut.

 

Jeżeli po lekturze pojawią się jakiekolwiek pytania – skontaktuj się z nami. 

 

 1. Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r.w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw.„RODO”).

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma "JAWA AUTOMATIC Przemysław Jabłoński" z siedzibą w Toruniu, ul. Kanałowa 79-81, 87-100 Toruń, NIP 7692107679, Regon 100764042, właściciel marki jawadesign.

 

 1. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- realizacji zamówienia, jeśli dokonywałeś/-aś zakupu w naszym sklepie online;

- uczestnictwa w programie lojalnościowym, jeśli przystąpiłeś/-aś do programu wypełniając formularz zgłoszeniowy;

- przesyłania informacji handlowych, marketingowych oraz innych informacji dotyczących naszej działalności, w postaci wiadomości email lub komunikatów sms, na wskazane adresy email oraz numery telefonów komórkowych, jeśli zapisywałeś/-aś się do naszego newslettera, bądź przystąpiłeś do programu lojalnościowego;

- obsługi reklamacji, jeśli dokonywałeś/-aś reklamacji naszych produktów na odpowiednim druku formularza;

- realizacji obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa dotyczących kwestii podatkowych, finansowych, związanych z realizacją umowy;

- realizacji innych umów, o ile doszło do ich zawarcia, niezależnie od formy i miejsca;

- realizacji innych, prawnie usprawiedliwionych celów, w tym także jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.

 

 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania. Podanie danych osobowych w związku ze wskazanymi czynnościami było warunkiem zawarcia każdej z umów, gdyż były one niezbędne do ich wykonania.

 

 1. Możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Kanałowa 79-81, 87-100 Toruń lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@jawaautomatic.pl

 

 1. Przetwarzanie przez nas danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi w zakresie korzystania z naszego sklepu internetowego są:

 

 1. a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną (np. umowy sprzedaży, umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną – wysyłki newslettera lub prowadzenia konta w naszym sklepie internetowym);
 2. b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);
 3. c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji produktów oferowanych w naszym sklepie internetowym (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń);
 4. d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

 

 1. Twoje dane są przez nas jako Administratora przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:
 2. a) sprzedaży i dostawy zamówionego towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. b) spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. c) założenia i prowadzenia konta klienta w serwisie http://jawadesign.pl  (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. d) wykonania bezpłatnej usługi newslettera, jeżeli wyrazisz dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 6. e) wykonania bezpłatnej usługi przechowywania („zapamiętania”) danych w ramach konta klienta (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 7. f) reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 8. g) ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 9. h) marketingowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 10. i) dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 11. j) analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 12. k) statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 13. l) archiwalnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania Twoich danych osobowych np. w celu dostarczenia zamówionego towaru. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:
 2. a) operatorzy systemów informatycznych,
 3. b) operatorzy systemów płatności,
 4. c) operatorzy systemów sms i e-mail marketingu,
 5. d) firmy logistyczne,
 6. e) firmy kurierskie i poczta polska,
 7. f) zewnętrzni dostawcy produktów,
 8. g) operatorzy płatności
 9. h) kancelarie prawne,
 10. i) firmy księgowe i audytorskie.

 

 1. Przede wszystkim pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, przez strony WWW, formularze umieszczone na stronach WWW lub formularze w postaci druków. Możemy także przetwarzać Twoje dane osobowe w wyniku skierowania do nas korespondencji pisemnej lub jeśli podasz nam swoje dane osobowe w rozmowie telefonicznej albo w inny sposób.

 

 1. Zgromadzone przez nas pliki cookies są przetwarzane w celu ułatwienia Ci realizacji zamówienia (zapamiętują w serwisie dane o zalogowanym użytkowniku, zawartości koszyka), prowadzenia statystyk odwiedzin, ułatwienia dzielenia się przez Ciebie dzielenie się informacjami z Twoimi znajomymi przez portale społecznościowe jak Facebook, ograniczenia reklam pop-up, wyświetlania Ci informacji o polityce cookies oraz mierzenia efektywności naszych kampanii reklamowych).

 

 1. Twoje dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

 

 1. JAWA DESIGN jako Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Do szczególnych kategorii danych należą: dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. W zależności od tego, jakiego celu dotyczy przetwarzanie danych osobowych oraz w jaki sposób zostały do nas dostarczone, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres do wysyłki (imię, nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu komórkowego, adres email, podpis, dane dotyczące zakończenia sieci Internet, z którym łączy się Twoje urządzenie (telefon, komputer, tablet itp.), za pomocą którego przeglądasz nasze strony WWW, tj. adres IP oraz informacje dotyczące plików Cookies.

 

 1. Twoje dane osobowe będą przez JAWA AUTOMATIC przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, np. do zakończenia świadczenia na Twoją rzecz usługi newslettera lub przechowywania danych, zakończenia realizacji zamówienia, usuniecie przez Ciebie konta klienta, zakończenia postępowania reklamacyjnego a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

 

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
 2. a) dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. b) sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. c) usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. d) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 7. f) przenoszenia Twoich danych osobowych,
 8. g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora (np. w celach marketingowych) nie będziemy ich dłużej przetwarzać dla wskazanych celów, jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych gdy: (1) przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś lub (2) Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw możesz wnieść pisząc na adres e-mail, podany na naszej stronie internetowej.

 

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 1. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami opublikowanymi na naszych stronach WWW

Możesz także skontaktować się z nami poprzez nasz formularz kontaktowy na naszej stronie WWW: http://sklep.jawaautomatic.pl/Kontakt